bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 26.11.2018 z powodu:
dalsze informacje na stronie zamówienia publiczne...

SIWZ-PALIWA

17.10.2018

UWAGA. W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁY PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE OD OFERENTÓW. TREŚĆ PYTAŃ ORAZ UDZIELONE ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE->PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
  Polska-Kluczbork: Paliwa

  2018/S 200-455511

  Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

  Dostawy
  Legal Basis:

  Dyrektywa 2014/25/UE

  Sekcja I: Podmiot zamawiający
  I.1)Nazwa i adresy
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
  7510002409
  Byczyńska 120
  Kluczbork
  46-203
  Polska
  Osoba do kontaktów: Anna Sztuka
  Tel.: +48 774181832
  E-mail: przetargi@pks.kluczbork.pl
  Faks: +48 774181469
  Kod NUTS: PL52

  Adresy internetowe:

  Główny adres: www.bip.pks.kluczbork.pl
  I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
  I.3)Komunikacja
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pks.kluczbork.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
  I.6)Główny przedmiot działalności
  Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

  Sekcja II: Przedmiot
  II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)Nazwa:

  Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

  Numer referencyjny: PDN/47/2018
  II.1.2)Główny kod CPV
  09100000
  II.1.3)Rodzaj zamówienia
  Dostawy
  II.1.4)Krótki opis:

  1.Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. w formie tankowania do zbiorników pojazdów na stacji paliw Wykonawcy.

  2.Przewidywane ilości zakupionego paliwa rocznie:

  — olej napędowy –1 851 000 litrów (617 000 l/rok)

  — benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5 400 litrów (1 800 l/rok)

  — gaz płynny LPG – 174 000 litrów (58 000 l/rok)

  Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości zakupionych poszczególnych rodzajów paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-)20%.

  II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
  II.1.6)Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: nie
  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  09134100
  09132100
  09133000
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL52
  II.2.4)Opis zamówienia:

  1.Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. w formie tankowania do zbiorników pojazdów na stacji paliw Wykonawcy.

  2.Przewidywane ilości zakupionego paliwa rocznie:

  — olej napędowy –1 851 000 litrów (617 000 l/rok)

  — benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5 400 litrów (1 800 l/rok)

  — gaz płynny LPG – 174 000 litrów (58 000 l/rok)

  Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości zakupionych poszczególnych rodzajów paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-)20%.

  W przypadku zakupu paliw w ilości mniejszej niż wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego oprócz zapłaty za faktycznie zatankowane paliwo.

  Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 7.4.2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 i PN-EN 228: 2013-04– Paliwa do pojazdów samochodowych oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. 2016 nr 251 poz. 540).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Kryteria określone poniżej
  Cena
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2019
  Koniec: 31/12/2021
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: nie
  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  III.1)Warunki udziału
  III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  Wykaz i krótki opis warunków:

  Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podst. Ustawy z dn. 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

  III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

  Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży: kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia (2019- 2021) oraz załączenia dowodu opłaty składki polisy.

  III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

  Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

  III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
  III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
  III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

  Wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100) należy wnieść zgodnie z art. 45 Prawa zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium – przewidziana ustawą. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 30 8876 0009 0039 0954 2000 0023 BS Wołczyn z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych na potrzeby PKS Kluczbork Sp. z o.o.”

  Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.

  Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

  III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

  Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywać się na podstawie zbiorczych faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT Zamawiającemu. Okres rozliczeniowy wynosi 15 dni. W miesiącu kalendarzowym występują dwa okresy rozliczeniowe:

  a) I okres od 1-go do 15-tego danego miesiąca kalendarzowego,

  b) II okres od 16-tego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

  Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

  Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę kredytu kupieckiego w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) bez oprocentowania na czas realizacji zamówienia tj. od 1.1.2019 r do 31.12.2021 r. Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu kolejnych zakupów paliw w przypadku przekroczenia limitu kupieckiego.

  III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
  III.2)Warunki dotyczące zamówienia
  III.2.2)Warunki realizacji umowy:

  Zgodnie z SIWZ.

  III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

  Sekcja IV: Procedura
  IV.1)Opis
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
  IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
  IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)Informacje administracyjne
  IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
  IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 26/11/2018
  Czas lokalny: 11:00
  IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
  IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
  Polski
  IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019
  IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
  Data: 26/11/2018
  Czas lokalny: 11:15
  Miejsce:

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Byczyńska 120.

  Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do Specyfikacji jest Pani Anna Sztuka.

  Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

  Oferty złożone lub przesłane po tym terminie będą zwracane Oferentowi bez otwierania.

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające
  VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
  VI.3)Informacje dodatkowe:

  Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. Z o.o. z siedzibą w 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120.

  Szczegółowe informacje o ochronie danych danych osobowy znajduję sie w SIWZ Rozdział XVII.

  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

  2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

  16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

  3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Do oferty (zał. nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć:

  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W postępowaniu, JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres przetargi@pks.kluczbork.pl.

  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

  2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

  16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

  3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone zostały w SIWZ oraz załącznikach.

  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Krajowa Izba Odwoławcza
  Postępu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polska
  E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

  Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
  VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
  VI.4.3)Składanie odwołań
  VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Krajowa Izba Odwoławcza
  Postępu 17A
  Warszawa
  02-676
  Polska
  E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

  Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  12/10/2018

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz_oferty
 3. Oświadczenie
 4. Wzór umowy

Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 17.10.2018

Dokument oglądany razy: 347
« inne aktualności