bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 13.11.2019 z powodu:
po terminie

BADANIE BILANSU 2019

05.10.2019

 Zarząd Spółki
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kluczborku, ul. Byczyńska 120
działając na podstawie art.64 ust.1 pkt.4. ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości. (Dz.U. z
2019 r. poz. 351 ze zm.) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań
finansowych spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019r. i 31 grudnia 2020r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata
obrotowe kończące się 31 grudnia 2019r. i 31 grudnia 2020r. oraz przygotowanie pisemnych
sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustaw: z dnia 29 września 1994r
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.). W ramach badania
sprawozdania finansowego Spółki Wykonawca jest zobowiązany także do zbadania prawidłowości
rozliczenia rekompensaty w ramach obowiązujących spółkę (PKS Kluczbork) umów o świadczenie
usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:
 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019r.: do dnia 20 marca 2020r.
 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020r.: do dnia 19 marca 2021r.
W ramach badania Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o. o. oczekuje
od Wykonawcy:
1. sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego
w języku polskim (3 egz);
2. sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania prawidłowości rozliczenia
rekompensaty w ramach obowiązujących spółkę (PKS Kluczbork) umów
o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(3egz);
3. dostarczenia wersji elektronicznej dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2,
w formacie „doc” oraz „pdf”;
4. obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o., podczas którego Rada dokona
oceny sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania i na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Kluczborku Sp. z o.o., zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia
stosownych wyjaśnień. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników oraz na
posiedzeniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej
w Kluczborku Sp. z o.o., rozpatrujących sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2019 i 2020 ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego.
5. w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad
i zaleceń
w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie
badania – przekazania ich w formie Listu do Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.,
Oferta powinna zawierać:
 Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, udokumentowanie
statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 Oświadczenie o wpisie na listę biegłych rewidentów/firm audytorskich prowadzoną
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i niezachodzeniu przesłanek do skreślenia
z listy firm audytorskich i biegłych rewidentów.
 Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, w tym kluczowego biegłego
rewidenta z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
wraz z numerami wpisów w rejestrze biegłych rewidentów.
 Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności,
o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust.
2 ww. ustawy).
 Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania.
 Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
o akceptacji warunków wykonania zlecenia zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w
tym terminu realizacji zlecenia.
 Pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej
Zgromadzenia Wspólników na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 Całkowitą cenę netto + podatek VAT za badanie sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2019 oraz całkowitą cenę netto + podatek VAT za badanie
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 uwzględniającą wszelkie
koszty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego związane
z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki za poszczególne lata
obrotowe.
 Wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego Spółki.
 Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających
posiadanie przez uprawniony podmiot do badania sprawozdania finansowego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji
finansowej.
 Wykaz istotnych wg oferenta podmiotów, w których w okresie ostatnich trzech lat
przeprowadzał badania sprawozdań finansowych, potwierdzający posiadane
doświadczenie, w tym podmiotów z branży autobusowego transportu pasażerskiego.
Oferent może załączyć referencje itp.
Oferta i oświadczenia powinny być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.
Kryteriami oceny i wyboru będą:
1. Doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego,
w tym branży autobusowego transportu pasażerskiego.
2. Cena.
Wybór firmy audytorskiej/biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego zostanie
dokonany przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp.
z o.o. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. zastrzega sobie
możliwość swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych
Pisemne oferty należy przesłać pocztą lub składać w siedzibie Spółki, adres:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
ul. Byczyńska 120
46-203 Kluczbork,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. – za rok obrotowy 2019
i 2020”. Oferty powinny wpłynąć do siedziby spółki w terminie do dnia 31.10.2019r. Wszelkich
informacji Oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie do dnia
28.10.2019r. Kontakt: tel. 77/ 418 14 69; e-mail: mchodor@pks.kluczbork.pl

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA W PLIKU PDF

Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 05.10.2019

Dokument oglądany razy: 253
« inne aktualności