bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy Spółki i kompetencje

Organami Spółki są:

 • Zarząd Spółki,
 • Rada Nadzorcza Spółki,
 • Zgromadzenie Wspólników,

Zarząd:

 • Wiecha Marcin - Prezes

Rada Nadzorcza:

 • Pelc Zdzisław - Przewodniczący
 • Mierzwa Leszek - Zastępca przewodniczącego
 • Mazurczak Dariusz - Sekretarz

Prokura

 • Chodor Małgorzata - Prokurent/Główna Księgowa
 • Marciniak Marek - Prokurent/Kierownik Działu Przewozów

Kompetencje Zarządu:

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2
  4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
  5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich
  6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki
  7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
  8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej
  9. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki
  10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
  11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
  2. nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 40 ust. 1 pkt. 14 i 15 (umowy spółki)
  3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO w złotych. Obliczony na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu wystąpienia o zgodę
  4. wystawianie weksli
  5. wystawianie weksli gwarancyjnych na zabezpieczenie transakcji z umów sprzedaży i kredytu oraz należności celnych i podatkowych
 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu
  3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów
  4. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą
  5. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek

Kompetencje zgromadzenia wspólników:Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 005