bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Organy Spółki i kompetencje

Organami Spółki są:

 • Zarząd Spółki,
 • Rada Nadzorcza Spółki,
 • Zgromadzenie Wspólników,

Zarząd:

 • Wiecha Marcin - Prezes

Rada Nadzorcza:

 • Pelc Zdzisław - Przewodniczący
 • Mierzwa Leszek - Zastępca przewodniczącego
 • Mazurczak Dariusz - Sekretarz

Prokura

 • Chodor Małgorzata - Prokurent/Główna Księgowa
 • Marciniak Marek - Prokurent/Kierownik Działu Przewozów

Zgromadzenie wspólników:

 • Powiat Kluczborski
 • Gmina Kluczbork
 • Gmina Byczyna

Kompetencje Zarządu:

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  1. ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
  2. ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  3. tworzenie i likwidacja oddziałów, 
  4. powołanie prokurenta,
  5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
  6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
  8. zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 40 ust. 1 pkt 14 i 15, (umowy spółki)
  9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty
  3. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2
  4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
  5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich
  6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki
  7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
  8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej
  9. przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki
  10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
  11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
  2. nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 40 ust. 1 pkt. 14 i 15 (umowy spółki)
  3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO w złotych. Obliczony na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu wystąpienia o zgodę
  4. wystawianie weksli
  5. wystawianie weksli gwarancyjnych na zabezpieczenie transakcji z umów sprzedaży i kredytu oraz należności celnych i podatkowych
 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  2. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu
  3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów
  4. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą
  5. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek

Kompetencje zgromadzenia wspólników:

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
  2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  3. podział zysku lub pokrycie straty
  4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty
  5. zmiana przedmiotu działalności Spółki
  6. zmiana umowy Spółki
  7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
  8. użycie kapitału zapasowego i rezerwowych
  9. ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów
  10. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki
  11. rozwiązanie i likwidacja Spółki
  12. emisja obligacji każdego rodzaju
  13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
  14. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych
  15. nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych. Obliczony na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu wystąpienia o zgodę.
  16. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
  17. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
  18. wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych
  19. określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
   1. zmiany statutu lub umowy Spółki
   2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
   3. połączenia z inną Spółką lub przekształcenia Spółki
   4. zbycia akcji lub udziałów Spółki
   5. zbycia i wydzierżawienia Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych
   6. rozwiązania i likwidacji Spółki
  20. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:
   1. zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi
   2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.
  21. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  22. ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
  23. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 002