bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Majątek

 Majątek Spółki

Stan na dzień: 31.12.2015r.

L.p. Wyszczególnienie Wartość (zł)
A. Aktywa Trwałe 2 292 947,87
I. Wartości niematerialne i prawne 24 048,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 268 899,37
III. Nalezności długoterminowe -
IV. Inwestycje długoterminowe -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -
B. Aktywa obrotowe 358 226,60
I. Zapasy 150 906,70
II. Nalezności krótkoterminowe 125 237,33
III. Inwestycje krótkoterminowe 21 849,05
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 233,52
C. Aktywa (A+B) 2 651 174,47Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 603