bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja linku do strony z odpowiedziami po zamieszczeniu kolejnego pytania od wykonawcy

Zamówienia publiczne

UWAGA. W POSTĘPOWANIU WPŁYNĘŁY PYTANIA UZUPEŁNIAJĄCE OD OFERENTÓW. TREŚĆ PYTAŃ ORAZ UDZIELONE ODPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE->PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Polska-Kluczbork: Paliwa

2018/S 200-455511

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
7510002409
Byczyńska 120
Kluczbork
46-203
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sztuka
Tel.: +48 774181832
E-mail: przetargi@pks.kluczbork.pl
Faks: +48 774181469
Kod NUTS: PL52

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pks.kluczbork.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pks.kluczbork.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

Numer referencyjny: PDN/47/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. w formie tankowania do zbiorników pojazdów na stacji paliw Wykonawcy.

2.Przewidywane ilości zakupionego paliwa rocznie:

— olej napędowy –1 851 000 litrów (617 000 l/rok)

— benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5 400 litrów (1 800 l/rok)

— gaz płynny LPG – 174 000 litrów (58 000 l/rok)

Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości zakupionych poszczególnych rodzajów paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-)20%.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100
09132100
09133000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. w formie tankowania do zbiorników pojazdów na stacji paliw Wykonawcy.

2.Przewidywane ilości zakupionego paliwa rocznie:

— olej napędowy –1 851 000 litrów (617 000 l/rok)

— benzyna bezołowiowa Pb 95 – 5 400 litrów (1 800 l/rok)

— gaz płynny LPG – 174 000 litrów (58 000 l/rok)

Podane ilości paliw płynnych zostały określone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości zakupionych poszczególnych rodzajów paliw w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wielkość zużycia paliw dla Zamawiającego może ulegać zmianie (+) (-)20%.

W przypadku zakupu paliw w ilości mniejszej niż wyżej określone, Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego oprócz zapłaty za faktycznie zatankowane paliwo.

Oferowane paliwa muszą spełniać: wymagania z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.3.2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 7.4.2010 r., poz. 332 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23.10.2015 r., poz. 1679) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590:2013-12 i PN-EN 228: 2013-04– Paliwa do pojazdów samochodowych oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. 2016 nr 251 poz. 540).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podst. Ustawy z dn. 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeśli przedłoży: kopię obowiązującej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z pisemną deklaracją o kontynuacji ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia (2019- 2021) oraz załączenia dowodu opłaty składki polisy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100) należy wnieść zgodnie z art. 45 Prawa zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium – przewidziana ustawą. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 30 8876 0009 0039 0954 2000 0023 BS Wołczyn z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych na potrzeby PKS Kluczbork Sp. z o.o.”

Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium.

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywać się na podstawie zbiorczych faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT Zamawiającemu. Okres rozliczeniowy wynosi 15 dni. W miesiącu kalendarzowym występują dwa okresy rozliczeniowe:

a) I okres od 1-go do 15-tego danego miesiąca kalendarzowego,

b) II okres od 16-tego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

Data sprzedaży jest to ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę kredytu kupieckiego w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy) bez oprocentowania na czas realizacji zamówienia tj. od 1.1.2019 r do 31.12.2021 r. Wykonawca ma prawo odmówić Zamawiającemu kolejnych zakupów paliw w przypadku przekroczenia limitu kupieckiego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/01/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. 46-203 Kluczbork, ul. Byczyńska 120.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do Specyfikacji jest Pani Anna Sztuka.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Oferty złożone lub przesłane po tym terminie będą zwracane Oferentowi bez otwierania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. Z o.o. z siedzibą w 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120.

Szczegółowe informacje o ochronie danych danych osobowy znajduję sie w SIWZ Rozdział XVII.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Do oferty (zał. nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej również „JEDZ” lub „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W postępowaniu, JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres przetargi@pks.kluczbork.pl.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz

16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

3.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone zostały w SIWZ oraz załącznikach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz_oferty
  3. Oświadczenie
  4. Wzór umowyOpublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 19.10.2018
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 19.09.2018
Dokument oglądany razy: 528