bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Archiwizacja pytań - historia strony

Pytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Do Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.


Pytanie Wykonawcy z dnia 05.11.2018r.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby udzielony przez Wykonawcę kredyt kupiecki wynosił 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy) ?
Pragnę poinformować, że polityka kredytowa Wykonawcy nie pozwala na przyznanie aż tak wysokiego limitu kredytowego, przy przewidywanym wolumenie tankowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody aby udzielony przez Wykonawcę kredyt kupiecki wynosił 400 000,00 zł.

Załączniki:

  1. Skan pisma z odpowiedzią PKS w kluczborku z dnia 06.11.2018r.


 Do Wykonawców


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.


Pytania Wykonawcy z dnia 18.10.2018r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający doprecyzuje we wzorze umownym sposób obliczania rabatu ?

We wzorze umowy jednostką rabatową jest …zł netto/m3 natomiast w formularz ofertowym … zł netto/litr. Prosimy o wprowadzanie takiego samego zapisu we wzorze umowy jaki jest w formularzu ofertowym. Zakup paliw na stacjach liczony jest w litrach i od takiej jednostki odliczany jest rabat.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi do umowy zapis „netto/litr”, przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 2

Czy zamawiający odstąpi od zapisu: „W przypadku gdy cena oleju napędowego na stacji paliw w dniu zakupu będzie niższa niż cena uzyskana z zastosowanie powyższej formuły, Zamawiający zapłaci za olej napędowy cenę obowiązującą na stacji paliw w dniu zakupu”?
Do systemu rozliczeniowego kart paliwowych wprowadzona jest formuła cenowa (Cena hurtowa +/- marża ) i na tej podstawie wyliczana jest kwota transakcji. System nie ma możliwości weryfikacji czy cena na stacji była niższa niż ta wyliczona z formuły. Powyższy wymóg uniemożliwia udział w postępowaniu większości wykonawców, którzy oferują rozliczanie zakupów paliw za pomocą kart paliwowych.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, iż sytuacja w której cena paliwa w dniu zakupu na stacji paliw jest niższa od ceny ustalonej na podstawie formuły (cena hurtowa - upust) jest częstą praktyką, Zamawiający ze względów ekonomicznych nie odstąpi od zapisu o którym mowa w pytaniu.

Załączniki:

  1. Skan pisma z odpowiedzią PKS w Kluczborku z dnia 19.10.2018r.Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 06.11.2018
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 19.10.2018
Dokument oglądany razy: 579