bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Skan zawiadomienia o wyborze

Kluczbork, dnia 20.05.2019 r.

PDN/14/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku " (opublikowanego w BZP pod numerem 538393-N-2019 w dniu 2019-04-17 r.)

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Mieczysław Domański ul. Mickiewicza 56, 46-320 Praszka za wynagrodzeniem brutto(po dokonaniu poprawek w obliczeniu podatku VAT): 843 097,04 zł.


Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
3. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała łączna liczbę 100 punktów, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

KRYTERIUM - Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C) = waga 60% = 60 pkt.
KRYTERIUM - Najdłuższy OKRES GWARANCJI (G) = waga 40% = 40 pkt.
MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C+G) 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt.


I. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Oferta nr Nazwa(firma) i siedziba wykonawcy Kryterium Najnizsza cena ofertowa brutto Ilość punktów w kryterium Cena waga 60% Kryterium Nadłuzszy okres gwarancji Ilość punktów w kryterium Okres gwarancji waga 40% Suma uzyskanych punktów
1 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Mieczysław Domański ul. Mickiewicza 56, 46-320 Praszka 843 097,04zł 60,00 5 lat 40,00 100,00
2 FIRMA BUDOWLANA MS s.c. ul. Wronczynska 12, 46-300 Olesno 859 074,51zł 58,88 5 lat 40,00 98,88
3 ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "JURKOWSKI" mgr. inz. Jan Jurkowski ul. Powstancow Śląskich 34, 46-200 Kluczbork 1 038 845,56zł 48,69 5 lat 40,00 88,69

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              
                                                                               
IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

V. Środki ochrony prawnej
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.).

Skan zawiadomienia o wyborze 


PDN/14/2019
Kluczbork, dnia 08.05.2019r.INFORMACJA NA PODSTAWIE
art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z o.o. ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

II. Dotyczy: postępowania przetargowego pn: „Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku"

III. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej n/w informacje.
W dniu 08.05.2019r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

- 563 249,13 zł netto, 692 796,43 zł brutto.

Do ustalonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu złożono następujące oferty:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Dodatkowy okres gwarancji Termin wykonania Warunki płatności
1.

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Mieczysław Domański

ul. Mickiewicza 56, 46-320 Praszka

843 099,81zł 5lat 31.10.2019 Zgodnie z SIWZ
2.

FIRMA BUDOWLANA MS s.c.

ul. Wronczynska 12, 46-300 Olesno

859 074,51zł 5lat 31.10.2019 Zgodnie z SIWZ
3.

ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "JURKOWSKI" mgr. inz. Jan Jurkowski

ul. Powstańców Śląskich 34, 46-200 Kluczbork

1 038 845,56zł 5lat 31.10.2019 Zgodnie z SIWZ

skan pisma z ogłoszeniem


PDN/14/2019

Kluczbork, 30.04.2019r.

Do Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminów o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.


Pytania Wykonawcy z dnia 30.04.2019r.

Pytanie:

Ze względu na wysoką wartość inwestycji zwracam się z zapytaniem, czy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może odbywać się na podstawie faktur częściowych wystawionych raz w miesiącu na podstawie protokołów odbiorów częściowych etapów inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wypłatę wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy na podstawie faktur częściowych. Płatność nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości zadania na podstawie protokołu odbioru końcowego.

Skan pisma z odpowiedzią


Ogłoszenie nr 538393-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp z o.o.: Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn: „Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nr umowy o dofinasowanie RPOP.03.02.01-16-0002/18-00 z dnia 28.02.2019r.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 00061685300000, ul. Byczyńska 120 , 46-203 Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 418 18 32, 607505179, e-mail przetargi@pks.kluczbork.pl, informatyk@pks.kluczbork.pl, faks 77 418 14 69.
Adres strony internetowej (URL): www.pks.kluczbork.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pks.kluczbork.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
Adres:
ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku
Numer referencyjny: PDN/14/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków biurowych PKS w Kluczborku Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Byczyńskiej i ul. Sybiraków w Kluczborku. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Byczyńskiej 120 Zakres robót: •Wymiana okien drewnianych na nowe okna energooszczędne z pcv - 9 szt •Wymiana drzwi na nowe drzwi energooszczędne z aluminium – 5 szt •Odkrycie i ocieplenie ścian fundamentowych wokół budynku – 72,56 m2 •Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o grub. 16 cm – 1189,24 m2 •Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi o grub. 2 cm – 180,78 m2 •Wykonanie tynku silikonowego na ocieplonych ścianach zewnętrznych – 1370,02 m2 •Wykonanie boniowania na ocieplonych ścianach – pasy styropianu grub. 2 cm – 1 kpl •Obudowa stropu od spodu – płytami warstwowymi grub. 5 cm (nad wjazdem) – 104,0 m2 •Ocieplenie stropodachu poprzez wtłoczenie na strop granulatu z wełny mineral. – 849,82 m2 •Pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami – 879,52 m2 •Remont schodów zewnętrznych – 3 kpl •Urządzenie „zielonej ściany” na elewacji zachodniej budynku – 75,0 m2 •Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w kotłowni wraz z odbiorem UDT – 1 kpl •Wymiana zaworów grzejnikowych w pomieszczeniach na termostatyczne – 115 kpl •Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania opraw montowanych na ścianach bud. – 1 kpl •Zamontowanie opraw – kaset i liter (logo firmy) na ścianie zewnętrznej •Wymiana instalacji odgromowej na budynku + badania powykonawcze – 1 kpl •Uzupełnienie opasek i chodników wokół budynku po wykonanych robotach ociepleniowych •Przełożenie rur spustowych i opierzenia podrynnowego na całej długości budynku. Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Sybiraków 3 Zakres robót: •Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi o grub. 14 cm – 137,85 m2 •Wykonanie tynku silikonowego na ocieplonych ścianach zewnętrznych – 137,85 m2 •Wydłużenie okapów połaci dachowych, wynikające ze zmiany po ociepleniu ścian – 1 kpl •Ocieplenie stropu nad parterem wełną mineralną o grub. 2 x 12 cm = 24 cm – 83,54 m2 •Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od str. ul. Sybiraków – 1 kpl •Przeróbka istniejącego zadaszenia nad wejściem do budynku (zmiana podparcia) – 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót oraz sposób ich wykonywania ujęte zostały w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, które są integralną częścią (załącznikiem) do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-4
45420000-7
45440000-3
45450000-6
45453000-7
45321000-3
45261900-3
45261214-7
45312311-0
45261320-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi w szczególności za kierowanie robotami budowlanymi: - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami w specjalności: budowlanej posiadającej odpowiednie uprawnienia (Wzór stanowi Załącznik nr 4). 2) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót termomodernizacyjnych o wartości min. 200 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (Wzór stanowi zał. nr 5). Do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca dołącza do oferty - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca dołącza do oferty - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ (Wzór stanowi Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, zawierający w szczególności, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami w specjalności: budowlanej wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, ich roli oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Wykazu robót, które wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót termomodernizacyjnych o wartości min. 200 000,00 zł brutto dla jednego Zamawiającego (Wzór stanowi zał. nr 5).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w "stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 8) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) 2.Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądzu - wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: 61 8876 0009 0039 0954 1000 0026 BS Wołczyn . - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - Gwarancjach bankowych; - Gwarancjach ubezpieczeniowych; - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia i godziny) składania ofert. W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – termomodernizacja PKS”. We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6.W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji - wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. UWAGA! Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę - akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium lub w sposób nieskuteczny - zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiana terminu realizacji umowy Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub ich części, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. f) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, g) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, h) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, i) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. c) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, d) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji projektowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 3) Zmiany osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy, albo konieczność powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane w trakcie jego realizacji (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy). 4) Zmiany terminów i warunków płatności wynagrodzenia: a) zmiana sposobu fakturowania b) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, c) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, d) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach, w tym VAT e) jeżeli w toku wykonywania umowy zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego, wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego. 5) Pozostałe zmiany: a) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, b) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. Wszelkie zmiany Umowy są uprawnieniem, a nie zobowiązaniem i mogą być dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności zgodnie z ustawą Pzp oraz ustawą Kodeks cywilny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, - Sekretariat 2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto. Wymagania dotyczące zabezpieczenia umowy opisano w SIWZ pkt. XIV.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 538393-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 OFERTA
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8
 10. Załącznik nr 9 WZÓR UMOWY
 11. st_docieplenie_byczynska.pdf
 12. st_docieplenie_sybirakow.pdf
 13. BIOZ_byczynska
 14. BIOZ sybirakow
 15. biuro_pmr
 16. biurowiec pmr
 17. metryka proj
 18. metryka proj s
 19. opis techniczny byczynska
 20. opis techniczny sybirakow
 21. Rys 1
 22. Rys 1 s
 23. Rys 2
 24. Rys 2 s
 25. Rys 3
 26. Rys 3 s
 27. Rys 4
 28. Rys 4 s
 29. Rys 5
 30. Rys 5 s
 31. Rys 6
 32. Rys 6 s
 33. Rys 7
 34. Rys 7 s
 35. Rys 8
 36. Rys 8 s
 37. Rys 9
 38. Rys 9 sOpublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 20.05.2019
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 19.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 807