bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organy Spółki i kompetencje

Organami Spółki są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd,

Zgromadzenie wspólników:

 • Powiat Kluczborski
 • Gmina Kluczbork
 • Gmina Byczyna

Rada Nadzorcza:

 • Dariusz Mazurczak - Przewodniczący
 • Anna Pelc-Czajkowska - vice Przewodnicząca
 • Stanisław Gałka - Sekretarz

Zarząd:

 • Wiecha Marcin - Prezes

Prokura

 • Chodor Małgorzata - Prokurent/Główna Księgowa
 • Marciniak Marek - Prokurent/Kierownik Działu Przewozów

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 2. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 3. Podział zysku lub pokrycie straty
 4. Przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty
 5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki
 6. Zmiana umowy Spółki
 7. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
 8. Użycie kapitału zapasowego i rezerwowych
 9. Ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów
 10. Połączenie, przekształcenie lub podział Spółki
 11. Rozwiązanie i likwidacja Spółki
 12. Emisja obligacji każdego rodzaju
 13. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 14. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych
 15. Nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych. Obliczony na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu wystąpienia o zgodę.
 16. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego
 17. Wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 18. Wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych
 19. Określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
  1. Zmiany statutu lub umowy Spółki
  2. Podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
  3. Połączenia z inną Spółką lub przekształcenia Spółki
  4. Zbycia akcji lub udziałów Spółki
  5. Zbycia i wydzierżawienia Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych
  6. Rozwiązania i likwidacji Spółki
 20. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:
  1. Zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi
  2. Zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.
 21. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 22. Ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
 23. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

Kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 2. Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty
 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2
 4. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
 5. Opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki
 6. Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
 7. Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej
 8. Przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki
 9. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki
 10. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 11. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 12. Ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu
 13. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów
 14. Udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą
 15. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

 1. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
 2. Nabycie lub zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz § 40 ust. 1 pkt. 14 i 15 (umowy spółki)
 3. Zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO w złotych. Obliczony na podstawie kursu ogłoszonego przez NBP wg stanu wystąpienia o zgodę
 4. Wystawianie weksli
 5. Wystawianie weksli gwarancyjnych na zabezpieczenie transakcji z umów sprzedaży i kredytu oraz należności celnych i podatkowych

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 12.11.2019
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 5 241